+ 800 Milliounen Euro fir Wunnraum an nohalteg Stadentwecklung
2.10.2017  ●  0 Kommentaren

 

...
...

​De Moien hu mir eisen Programm “VdL2023 - 800 Mio Euro fir Wunnengten an nohalteg Stadtenwecklung” virgestallt.Mir wëllen zousätzlech Ressourcen mobiliséieren. Dëst geschitt :

- am regelméissengenDialogmat interesséierten an concernéierten Biergerinnen a Bierger. Eng spezifesch Kontaktplâz gëtt duerfir an der Gemeng agericht. Open Data um Internet-site vun der VdL informéieren d’Bierger iwwert déi divers Projeten, an och iwwert de Besetzstand vun der Gemeng. Verschidden Concouren gi benotzt, fir d’Iddien vun den Bierger, ob Kand oder Erwuessenen, ob Fra oder Mann, zur Entwecklung vun hirem Quartier anzebannen.

- an engemvernetzten Denken an Handelen. Au départ gëtt eng Organisatiounsstruktur opgestallt, déi Expertinnen an Experten aus verschiddenen Gemengeservicer mat de Partner zesummebrengt. Dëst gëtt de sougenanntenen CoPil (comité de pilotage). Ennert dem CoPil schaffen éenzel Aarbechtsgruppen op éenzelnen Projets-chantieren.

- duerch eng enk Zesummenarbecht matexternen Partneren.Ee Beispill : de projet wärt un den Fonds de compensatioun vun der Pensiounskées eruntrieden, fir Miet- an Kâfwunnengten ze schâfen. Dëst nodéems mir mat den MatarbechterInnen aus dem Service du Logement d’Zielgruppen an d’Besoinen un Wunnengten déterminéiert hun. Ressourcen vun der Banque Européenne d’Investissement an âner europàesch Fondsen ginn genotzt fir der nohalteger Entwekclung vun der Stad en coup de pouce ze gin.

 

Virstellen vum Projet
Virstellen vum Projet “VdL2023 - 800 Mio Euros fir nohalteg Stadentwecklung”

 - duerch en präzisen Oflâf : no dem Opstellen vun dem CoPil, ënnert der Verantwortung vum neien Schefferot, géet et un d’Ausschaffen vum Aktiounsplang, mat den AwunnerInnen an allen Akteuren. Hei benotzen mir déi selwecht Methode wéi elo rezent zu Esch, wou aus der friche Arbed Esch/Scheffleng en neien Stad-déel mat Mëschfunktioun entstéet. Den Schefferot an den CoPil hâlen dann fest : d’Prioritéiten, en genauen Timing fir déi verschidden Déel-projeten, den Budget. Et ginn Conventiounen ausgeschafft, fir mat déenen verschiddenen Partner zesummen ze schaffen. Wann den Projet, resp. déi éenzel Sous-projeten lancéiert sinn, garantéiert den Monitoring en adaptéiert Emsetzen.

Déel-projeten vum grousse Projet VdL 2023 sin : d’Friche Dummeldeng, Wunnengsbau mam Fonds de compensation, Guidage système fir Foussgänger, Duerfkär-entwecklung.

An…...verschidden Projeten am Emweltbereich sollen et erméiglechen, dass VdL eng Kandidatur eragëtt, fir European Green Capital ze gin. 

 

 

Kommentaren
Ech ginn dem Ginette Jones meng Stëmm well: