Gesondheet!
16.8.2017  ●  0 Kommentaren

 

Wât huet Gemengepoltiik mat Gesondhéet ze din ?

​Krankhéet, a senger physescher, psychescher oder gemeschter Form gehéiert zum Liewen an erënnert eis drunn, dass mir kée perfekt, mée en vergaenglecht Liewewiesen sinn.

Den Gesondhéetszoustand kann éen-t zu engem gewéssenen Déel selwer beaflossen. Zum Beispill duerch en Liewensstil, déen dem éegene Kierper ugepasst ass. Net ze verwiesselen mat engem genormte Liewensstil, déen éen-t kopíert well et „in“ an „hype“ ass.

Den Gesondhéetszoustand gëtt och beaflosst duerch d’Liewensëmstänn. Heibei spillt d^Gestaltung vun enger Stâd eng Roll.en enorm wichtege Bereich. 

Stadtplanung muss esou geduecht sinn, dass d’Wuel vun den Mënschen op éischter Plâz stéet. Urbanismus dréit de Besoinen vun den Kanner, den Erwuessenen, den Eeleren, den Mënschen mat spezifeschen Besoinen Rechnung.

Den öffentlechen Raum muss onbedengt genotzt ginn, fir Espacen ze schàfen an ze erhâlen, déi d’Stâd mënschenfrëndlech mân : espaces publics, aires de repos, Spillwiesen, Naturwiesen, .....

D’Gemengepolitik muss couragéiert Mesuren ergreifen, fir dem chaoteschen Wuesstëm eng menschfrnëndlech an nohalteg Richtung ze ginn. Mat den lokalen Partnerorganisatiounen, den Nopeschgemengen an den nationalen Autoritéiten.

Heibei gewënnt Jiddferéen an Jiddferéent!

 

Kommentaren
Ech ginn dem Ginette Jones meng Stëmm well: