Lucky Luxembourg - Incredible India
3.9.2017  ●  0 Kommentaren

​Iwwer d’Noutwendegkeet vum politeschen coorrdinéierten Handelen.

 

​A sengem Buch molt den indeschen Ekonomist a Nobelpreistraeger Amartya Sen en zougaenglechen Tableau vu sengem groussen, komplexen Land. Hien an den Co-auteur Jean Drèze stelle fest, dass Indien, déi grëissten Demokratie op der Welt, an enger Phase ass, wou d’Entwecklungen an de Bereicher Educatioun, Gesondhéet, Infrastrukturen (Elektresch , Hygiène, Wasser) klemmen. 

Sie kommen zur Conclusioun, dass eng Demokratie dât décidéiert aktivt Agreifen an Handelen vum Staat brauch.  

Educatioun, Gesondheet an Infrastrukturen sin d’Conditioune sine qua non vun der oekonomescher an sozialer Entwecklung. An dëse Bereicher kann d’Privatinitiativ just subsidiaire  sin.

Zu Letzebuerg stellen sech d’Froen sëcher ânescht. Den Zougang zur Educatioun an Gesondhéet ass (am Prinzip) jiddferengem zougaenglech.  D’Infrastrukturen wéi Wasser,Elektresch, Sanitaire sinn garantéiert.

An âwer. 

Dât schnellt, oncoordinéiert Wuessen vun der Stâd werft Froen op: 

- wou woellen a koenne mir Wirtschaftswuesstem generéieen ? 

- sin eis Infrastrukturen an Prozeduren adaptéiert? 

- soe mir NEE zu Wuesstem, wann d’Liewensqualitéit vun de Menschen nohalteg negativ beaflosst gëtt?

- wien décidéiert wéini a wou ? 

Der LSAP hire Communiqul zum “neien” PAG op mengem Site an och de Walprogramm vun den Stater Sozialistinnen a Sozialisten séet dozou méi.

 

Kommentaren
Ech ginn dem Ginette Jones meng Stëmm well: